Šta je psihoterapija i kako Vam može pomoći

 

Pojam psihoterapija je sastavljen od dve starogrčke reči:psyche-duša,i therapeia- isceljenje,lečenje,tretman što bi na našem jeziku značilo-lečenje duše ili psihe psihičkim , psihološkim putem.

 U širem smisli,pod pojmom psihoterapija podrazumeva se  grupa postupaka i metoda u lečenju psihičkih smetnji stanja i poremećaja koja je opšteprihvaćena u okviru medicine,psihijatrije i psihologije.

Psihoterapija i njeni terapijski potencijali opšteprihvaćeni su i van medicine u rešavanju svakodnevnih problema i poboljšanja kvaliteta života i dobro prilagođenih ljudi.To se odnosi na sva bitna područja života:domen posla,braka,porodičnog i seksualnog života,akademskih dostignuća itd.

Psihoterapiju treba shvatiti kao oblik medicinskog i /ili psihološkog lečenja i promene za čiju primenu su potrebni uslovi i pravila kao i kod svih drugih oblika lečenja.

Centralni činilac u ovom obliku lečenja je odnos uzajamnog poverenja i pozitivnog očekivanja koji se razvija između psihoterapeuta o klijenta.

Načela primene psihoterapije:

 • da ne škodi i da je lako primenjiva
 • da brzo i efikasno,i u razumnom vremenskom trajanju,otklanja simptome i znake poremećaja i da su promene posle njene primene relativno trajne.
 • da se celokupna procedura lako primenjuje u praksi
 • da se tačno zna kod kojih stanja I oblika poremećaja,kao I ličnosti,I u okviru kojih ciljeva, može da se primenjuje sa dobrom rezultatima.
 • da se njenom primenom postižu rezultati koji ne mogu da se  postignu drugim metodama.

 

CILJEVI :

 • rasterećenje od nepodnošljive napetosti i unutrašnjeg pritiska
 • otklanjanje smetnji,zaustavljanje daljih patnji,psihičkog propadanja i regresivnih procesa
 • usklađivanje poremećenih psihičkih funkcija,osećanja i mišljenja i neprilagođenog ponašanja
 • razvoj sposobnosti i kapaciteta ličnosti,učvršćivanje svesnosti o sebi,drugima i okolinii osposobljavanje za rešavanje traumatskih životnih problema,suzbijanje straha,osećanja krivice,agresivnosti i življenja pod stresom.
 • oslobađanje i ispunjenje potencijala sopstvene prirode i organizacije ličnosti.

 

 

Šta je REBT terapija?

Racionalno  emotivno bihejvioralna terapija je psihoterapijski pravac koji polazi od osnove da  mišljenje u najvećoj meri utiče na osećanja I ponašanje.

Iracionalno razmišljanje,nelogično,apsolutističko ,preterano uopšteno razmišljanje vodi u nezdrave,štetne emocije,dok logično,fleksibilno razmišljanje dovodi do zdravih,korisnih emocija.

Način na koji razmišljamo je neodvojivo povezan sa našim emocijama I ponašanjem.S obzirom da o mišljenju možemo misliti,korigovati ga, terapeut nastoji da nauči klijenta kako da prepozna misli I uverenja koja ga uvode u nezdrava osećanja I zameni ih tačnim,racionalnim  koja će dovesti do zdravih emocija I ponašanja.

Uočeno je da klijenti vrlo brzo I efikasno prevazilaze emocionalne probleme kada,uz pomoć terapeuta otkriju I promene pogrešna uverenja o sebi ,drugima ,svetu koja su  ih vodila u emocionalnu patnju I disfunkcionalno ponašanje.

Individualna psihoterapija razlicitih stanja kao sto su:

 • Poremecaji raspolozenja
 • Anksioznost,,
 • -Stanja straha (fobije)
 • Panični poremećaj
 • Gubitak kontrole I reakcije besa
 • Poremećaji prilagođavanja
 • Partnerski,bracni I porodični odnosi
 • Poremećaji ishrane
 • Zavisnost od interneta
 • Problem usled traumatskih iskustava
 • unapređenje ličnih potencijala
 • komunikacione veštine

 

-savetovanje I edukacija iz oblasti mentalnog zdravlja u prijatnom ambijentu ,namenjena za one kojima je stručna pomoć potrebna za prevazilaženje različitih životnih kriza koje utiču na kvalitet života.

U individualnom radu ,psihoterapeut vas vodi kroz proces promene,pružajući vam razumevanje,svoje znanje I veštine sa ciljem da se postigne sklad između sebe I okoline   I unaprede sposobnosti na planu ličnog funkcionisanja.

I terapeut I klijent imaju aktivnu ulogu u procesu terapije..Uloga terapeuta je  da svojim razumevanjem ,stručnim znanjem ,sopstvenim veštinama ,omogući klijentu da prepozna svoja nekonstruktivna uverenja I zameni ih racionalnim-konstruktivnim što će dovesti do zdravih ,samopomažućih osećanja I ponašanja.

Psihoterapija se usmerava na sagledavanje mogućih rešenja ,kroz promene I praktične korake koji su potrebni kako se ostvario željeni cilj.

Takođe,jedan od osnovnih ciljeva psihoterapije je da se kod klijenta razvije interesovanje za sebe samog,za druge ,razvije tolerancija I prihvati neizvesnost.

Komunikacija sa klijentom je aktivna I direktna,sa ravnopravnim I odnosom saradnje,u kome oboje imaju ulogu “saputnika”.

Važna karakteristika ovog pravca jeste da terapija ne traje dugo I da je intenzivna.Proces psihoterapije je edukativan tako da omogućava klijentima da I nakon sprovedene psihoterapije primenjuju naučene tehnike  I dalje unapređuju sebe I kvalitet života.